Vocabulary List with Turkish translations

   
1.     abbreviate 1. kısaltmak
2.     abstract 2. soyut
3.     according 3. – göre, uygun olarak
4.     acronym 4. kısaltma
5.     address 5. adres
6.     affect 6. etki
7.     alter 7.değiştirmek
8.     always 8. her zaman
9.     analogy 9. benzetme
10. analysis 10. analiz
11. analyze 11. analiz
12. annotate 12. açıklama ekleme
13. anticipate 13. tahmin
14. application 14. uygulama
15. apply 15. Uygulak, başvurmak
16. approach 16. yaklaşım
17. appropriate 17. uygun
18. approximate 18. yaklaşık
19. argue 19. iddia
20. argument 20. bağımsız değişken
21. arrange 21. Düzenle
22. articulate 22. ifade
23. aspect 23. görünüş
24. assemble 24. birleştirmek, toplamak
25. assert 25. iddia etmek
26. assess 26. değerlendirmek
27. associate 27. ortak
28. assume 28. varsaymak, farzetmek
29. assumption 29. varsayım
30. audience 30. seyirci
31. authentic 31. otantik
32. background 32. arka plan
33. body 33. gövde
34. brainstorm 34. beyin fırtınası
35. brief 35. kısa, özet
36. calculate 36. hesaplamak
37. caption 37. manşet, başlık
38. category 38. Kategori
39. cause 39. neden, sebep
40. character 40. karakter
41. characteristic 41. karakteristik, özgün
42. characterize 42. karakterize etmek, nitelendirmek
43. chart 43. grafik
44. chronology 44. kronoloji, amandizin
45. citation 45. alıntı
46. cite 46. alıntı apmak
47. claim 47. istemek, hak iddia etmek
48. clarify 48. açıklamak
49. class 49. sınıf
50. clue 50. ipucu
51. code 51. kod, şifre
52. coherent 52. tutarlı
53. common 53. ortak
54. compare 54. Karşılaştırmak, kıyaslamak
55. compile 55. derlemek
56. complement 56. Tamamlamak
57. complete 57. tam, tamam
58. compose 58. oluşturmak
59. composition 59. kompozisyon
60. conceive 60. düşünmek
61. concise 61. özlü, kısa
62. conclude 62. sonuçlandırmak
63. conclusion 63. sonuç
64. concrete 64. somut, beton
65. condition 65. koşul, şart
66. conduct 66. davranış, hareket
67. confirm 67. Onaylamak, doğrulamak
68. consequence 68. sonuç
69. consider 69. düşünmek, hesaba katmak
70. consist 70. oluşmak, meydana gelmek
71. consistent 71. tutarlı
72. consistently 72. uyumla, tutarlı olarak
73. constant 73. sabit
74. constitute 74. atamak, seçmek
75. consult 75. danışmak
76. contend 76. mücadele etmek, uğraşmak
77. context 77. bağlam
78. continuum 78. süreklilik, süreç
79. contradict 79. ters düşmek, yalanlamak
80. control 80. Denetim
81. convert 81. dönüştürmek, değiştirmek
82. convey 82. iletmek, nakltmek
83. copy 83. kopya
84. correlate 84. ilişki, ilişiği olmak
85. correspond 85. karşılık
86. credible 86. güvenilir
87. credit 87. kredi
88. criterion 88. ölçüt, kriter
89. critique 89. eleştiri
90. crucial 90. çok önemli, kritik
91. cumulative 91. birikimli, kümülatif
92. debate 92. tartışma
93. deduce 93. anlamak
94. defend 94. savunmak
95. define 95. tanımlamak
96. demand 96. istemek
97. demonstrate 97. göstermek
98. depict 98. betimlemek, resmetmek
99. derive 99. türetmek
100. describe 100. tarif etmek, ifade etmek
101. detail 101. detay
102.  detect 102. tespit etmek, ortaya çkarmak
103.  determine 103. belirlemek, kararlştırmak
104.  develop 104. geliştirmek, ilerlemek
105.  devise 105. tasarlamak, vasiyet
106.  diction 106. diksiyon
107.  differentiate 107. ayırt etmek
108.   dimension 108. Boyut
109.                    diminish 109. azaltmak
110.                    direct 110. doğrudan, yönlendirmek
111.                    discipline 111. disiplin
112.                    discover 112. keşfetmek
113.                    discriminate 113. ayrımcılık yapmak
114.                    discuss 114. tartışmak
115.                    distinguish 115. ayırt ermek
116.                    domain 116. etki alanı
117.                    draft 117. taslak
118.                    draw 118. çekmek, çizmek
119.                    edit 119. Düzenlemek
120.                    effect 120. etki, efekt
121.                    element 121. öğe, eleman
122.                    emphasize 122. vurgulamak
123.                    employ 123. istihdam
124.                    equal 124. eşit
125.                    equivalent 125. eşdeğer, denk
126.                    essay 126. deneme, girişim
127.                    essential 127. önemli, gerekli
128.                    establish 128. kurmak, belirlemek
129.                    estimate 129. tahmin
130.                    evaluate 130. değerlendirmek
131.                    event 131. olay, durum
132.                    evidence 132. kanıt
133.                    exaggerate 133. abartmak
134.                    examine 134. incelemek
135.                    example 135. örnek
136.                    excerpt 136. alıntı
137.                    exclude 137. dışlamak
138.                    exercise 138. egzersiz, alıştırma
139.                    exhibit 139. sergi
140.                    explain 140. açıklamak
141.                    explore 141. keşfetmek
142.                    expository 142. açıklayıcı
143.                    extract 143. özünü çıkarmak
144.                    fact 144. gerçek
145.                    factor 145. faktör, etken
146.                    feature 146. özellik
147.                    figurative 147. mecazi, figüratif
148.                    figure 148. şekil
149.                    focus 149. odak
150.                    footer 150. altbilgi
151.                    foreshadow 151. belirtisi olmk, önceden göstermek
152.                    form 152. oluşturmak, kurmak
153.                    format 153. biçim
154.                    former 154. eski
155.                    formulate 155. hazırlamak, açık ifade etmek
156.                    fragment 156. parça, bölüm
157.                    frame 157. çerçeve
158.                    frequently 158. sık sık
159.                    general 159. genel
160.                    genre 160. tür
161.                    graph 161. çizelge
162.                    graphic 162. grafik
163.                    header 163. üstbilgi
164.                    heading 164. başlık, konu
165.                    highlight 165. vurgulamak
166.                    hypothesize 166. varsaymak,  hipotez
167.                    identify 167. tanımlamak
168.                    illustrate 168. göstermek, örneklemek
169.                    imitate 169. taklit
170.                    imply 170. ima etmek
171.                    inclined 171. eğimli
172.                    include 172. eklemek
173.                    incorporate 173. dahil etmek, birleştirmek
174.                    indicate 174. belirtmek
175.                    indirect 175. dolaylı
176.                    infer 176. çıkarım
177.                    influence 177. etki, tesir
178.                    inform 178. bilgilendirmek
179.                    inquire 179. sormak, soruşturmak
180.                    instruction 180. talimat
181.                    integrate 181. tamamlamak, bütünlemek
182.                    intent 182. amaç, niyet
183.                    intention 183. niyet
184.                    interact 184. etkileşim
185.                    intermittent 185. aralıklı
186.                    interpret 186. yorumlamak
187.                    introduce 187. tanıtmak, takdim etmek
188.                    introduction 188. giriş
189.                    invariably 189. değişmeden, devamlı
190.                    investigate 190. araştırmak, soruşturmak
191.                    involve 191. dahil etmek
192.                    irony 192. alay, hiciv, ironi
193.                    irrelevant 193. alakasız, yersiz
194.                    isolate 194. yalıtmak, izole etmek
195.                    italic 195. italik
196.                    judge 196. yargıç, yargılamak
197.                    key 197. anahtar
198.                    label 198. etiket
199.                    likely 199. muhemelen, büyük olasılıkla
200.                    list 200. liste
201.                    literal 201. mecburi
202.                    locate 202. bulmak
203.                    logical 203. mantıksal
204.                    main 204. ana, başlıca
205.                    margin 205. kenar, pay
206.                    mean 206. anlmına gelmek, ortalama
207.                    measure 207. ölçmek
208.                    metaphor 208. mecaz
209.                    method 209. yöntem
210.                    model 210. model, örnek
211.                    modify 211. değiştirmek
212.                    monitor 212. izlemek, gözlemek
213.                    motivation 213. motivasyon, güdü
214.                    narrative 214. anlatı, öykü
215.                    narrator 215. hikayeci, anlatan
216.                    never 216. asla, hiç
217.                    notation 217. gösterim
218.                    note 218. Not, nota
219.                    notice 219. dikkat uyarı
220.                    objective 220. amaç, tarafsız,nesnel
221.                    observe 221. izlemek, gözlemek
222.                    occur 222. meydana gelmek, oluşmak
223.                    opinion 223. görüş, fikir
224.                    oppose 224. karşı çıkmak
225.                    optional 225. isteğe bağlı, seçmeli
226.                    order 226. sipariş, düzen
227.                    organize 227. düzenlemek
228.                    origin 228. köken, kaynak
229.                    outline 229. ana hat, taslak
230.                    pace 230. hız, ayak uydurmak
231.                    paraphrase 231. yorumlamak,açıklama
232.                    participation 232. katılım
233.                    passage 233. geçiş, geçit
234.                    pattern 234. desen, kalıp
235.                    perform 235. gerçekleştirmek, yapmak
236.                    perspective 236. bakış açısı, perspektif
237.                    persuade 237. ikna etmek, inandırmak
238.                    place 238. yer, mekan
239.                    plagiarism 239. intihal, eser hırsızlığı
240.                    plan 240. plan, proje
241.                    plausible 241. makul
242.                    plot 242. arsa
243.                    point 243. nokta, puan
244.                    point of view 244. bakış açısı
245.                    portray 245. tasvir, canlandırmak
246.                    possible 246. mümkün
247.                    preclude 247. engellemek, önlemek
248.                    predict 248. tahmin etmek
249.                    prefix 249. önek
250.                    prepare 250. hazırlamak
251.                    presume 251. varsaymak
252.                    preview 252. önizleme
253.                    previous 253. önceki, geçmiş
254.                    primary 254. birincil, temel
255.                    prior 255. rahip
256.                    probably 256. muhtemelen
257.                    procedure 257. usul, yordam, prosedür
258.                    process 258.işlem, süreç
259.                    produce 259. üretmek
260.                    profile 260. profil
261.                    project 261. tasarı, proje
262.                    prompt 262. hemen, çabuk, harekete geçirmek
263.                    proofread 263. düzeltme
264.                    property 264. özellik, mülk, eşya
265.                    propose 265. teklif, öneri
266.                    prose 266. nesir, düzyazı
267.                    prove 267. kanıtlamak
268.                    purpose 268. amaç
269.                    quotation 269. alıntı
270.                    quote 270. alıntı yapmak, aktarmak
271.                    rank 271. rütbe, sıra
272.                    rare 272. nadir
273.                    rarely 273. nadiren
274.                    reaction 274. tepki
275.                    recall 275. geri çağırma, hatırlama
276.                    reduce 276. azaltmak
277.                    refer 277. başvurmak
278.                    reflect 278. yansıtmak
279.                    regular 279. düzenli, olağan
280.                    relate 280. ilişki kurmak, bağlı olmak
281.                    relationship 281. ilişki
282.                    relevant 282. ilgili
283.                    rephrase 283. tekrar ifade  etme
284.                    report 284. rapor, tutanak
285.                    represent 285. temsil etmek, göstermek
286.                    representative 286. temsilcisi
287.                    request 287. istek
288.                    require 288. gerektirmek, zorunlu tutmak
289.                    requisite 289. gereklilik
290.                    respond 290. cevap vermek, yanıtlamak
291.                    responsible 291. sorumlu
292.                    restate 292.yeniden yazmak
293.                    result 293. sonuç
294.                    reveal 294. ortaya çıkarmak, açığa vurmak
295.                    review 295. gözden geçirmek
296.                    revise 296. yeniden incelemek
297.                    root 297. kök
298.                    rule 298. kural
299.                    scan 299. taramak, incelemek
300.                    score 300. Puan, skor
301.                    sequence 301. sıra, dizi
302.                    series 302. seri
303.                    set 303. set, ayarlamak
304.                    setting 304. ayarı, düzenleme
305.                    show 305. göstermek
306.                    signal 306. sinyal
307.                    significance 307. önem, anlam
308.                    simile 308. benzetme, mecaz
309.                    skim 309. sıyırmak, yağını almak
310.                    solve 310. çözmek
311.                    source 311. kaynak
312.                    spatial 312. uzaya ait, zaysal
313.                    specific 313. özel, belirli
314.                    speculate 314. spekülasyon
315.                    stance 315. duruş
316.                    standard 316. standart, klasik
317.                    state 317. devlet, hal, konum
318.                    statement 318. beyan, bildirme
319.                    strategy 319. strateji, taktik
320.                    structure 320. yapı
321.                    study 321. çalışma, öğrenim
322.                    style 322. tarz, tip
323.                    subject 323. konu
324.                    subjective 324. öznel
325.                    subsequent 325. sonraki
326.                    substitute 326. yedek
327.                    succinct 327. özlü, kısa
328.                    suggest 328. Önermek
329.                    sum 329. toplam, tutar
330.                    summarize 330. özetlemek
331.                    summary 331. Özet
332.                    support 332. destek
333.                    survey 333. Anket
334.                    symbolize 334. simgelemek
335.                    synonym 335. eşanlamlı
336.                    synthesize 336. sentezlemek
337.                    table 337. tablo, masa
338.                    technique 338. teknik, yöntem
339.                    term 339. süre, dönem
340.                    test 340. sınav, deneme
341.                    theme 341. Tema
342.                    thesis 342. tez, sav
343.                    timeline 343. zaman çizelgesi
344.                    tone 344. ton, ses
345.                    topic 345. konu
346.                    trace 346. izleme, işaret, ipucu
347.                    trait 347. kişisel özellik
348.                    transition 348. geçiş
349.                    translate 349. tercüme etmek, çevirmek
350.                    typically 350. tipik
351.                    unique 351. benzersiz
352.                    utilize 352. kullanmak
353.                    valid 353. geçerli
354.                    variation 354. değişim, çeşitlilik
355.                    vary 355. farklılık göstermek
356.                    verify 356. doğrulamak
357.                    viewpoint 357. bakış açısı, görüş noktası
358.                    voice 358. ses
   
1.     absolute 1. mutlak
2.     absorb 2. kavramak, özümsemek
3.     accept 3. kabul etmek
4.     account 4. hesap
5.     active 5. aktif, etkin
6.     acute 6. akut, dar
7.     address 7. adres
8.     advance 8. ilerlemek, avans
9.     affect 9. etkilemek
10. agitate 10. tahrik etmek, kışkırtmak
11. anticipate 11. tahmin etmek, beklemek
12. apparent 12. belirgin, açık
13. application 13. uygulama
14. arise 14. ortaya çıkmak, doğmak
15. assume 15. varsaymak
16. awkward 16. garip
17. base 17. temel, baz
18. bearing 18. taşıyan, içeren
19. bind 19. bağlamak
20. blast 20. üfleme, ötme
21. bleak 21. kasvetli
22. blunt 22. körelmiş, duygusuz
23. bolt 23. cıvata, sürgü
24. bond 24. bağ, yapışma
25. bother 25. zahmet, sıkıntı
26. bound 26. bağlı
27. buckle 27. toka
28. casual 28. gündelik
29. center 29. Merkez, odak
30. channel 30. Kanal
31. character 31. karakter
32. charm 32. çekicilik, cazibe
33. claim 33. iddia, talep
34. clap 34. alkış
35. cleave 35. ayırmak, bölmek
36. clip 36. klips, toka, pens
37. command 37. komuta, emir
38. commission 38. komisyon
39. commit 39. taahhüt etmek, işlemek
40. complete 40. damamlamak, doldurmak
41. compose 41. oluşturmak
42. compound 42. bileşik, karışık
43. concentration 43. konsantrasyon, yoğunlaşma
44. condition 44. durum, şart, koşul
45. connect 45. bağlamak, birleştirmek
46. contain 46. içermek, kapsamak
47. convert 47. dönüştürmek
48. core 48. çekirdek, öz
49. court 49. mahkeme
50. crash 50. kaza
51. credit 51. kredi
52. critical 52. kritik, ciddi
53. cross 53. çapraz
54. crude 54. ham
55. cultivate 55. yetiştirmek
56. curious 56. meraklı
57. decline 57. düşüş
58. defend 58. savunmak
59. delicacy 59. incelik
60. deliver 60. teslim etmek, sunmak
61. delivery 61. teslimat
62. depart 62. yola çıkmak, ayrılmak
63. dependent 63. bağımlı
64. depress 64. moralini bozmak, bastırmak
65. desolate 65. ıssız
66. determine 66. belirlemek
67. development 67. kalkınma
68. difference 68. fark
69. digest 69. Özet
70. dim 70. sönük
71. direction 71. yön
72. discharge 72. deşarj, boşaltma
73. discipline 73. disiplin
74. dissolve 74. eritmek
75. dominant 75. baskın
76. draft 76. taslak
77. dull 77. mat, donuk
78. emit 78. yaymak
79. examination 79. sınav, muayene
80. execute 80. çalıştırmak, gerçekleştirmek
81. expose 81. maruz bırakmak
82. exposure 82. maruz kalma
83. expression 83. ifade
84. extension 84. uzantısı
85. faith 85. inanç
86. fallen 86. düşmüş
87. figure 87. şekil, rakam
88. forge 88. işlemek, dövmek
89. formula 89. formül
90. fortune 90. servet
91. foundation 91. Vakıf
92. fresh 92. taze
93. generation 93. nesil
94. grace 94. zarafet, lütuf
95. grievous 95. ağır, acı
96. grim 96. acımasız
97. grind 97. eziyet
98. hearty 98. içten, candan
99. heave 99. çekmek
100.                    host 100. ev sahibi, ordu
101.                    image 101. görüntü resim
102.                    impertinent 102. küstah, kibirli
103.                    insensible 103. duyarsız anlayışsız
104.                    intense 104. yoğun
105.                    invest 105. yatırım
106.                    involve 106. dahil etmek, karıştırmak
107.                    issue 107. sorun, konu
108.                    lapse 108. hata, yanlış
109.                    launch 109. başlatmak, denize indirmek
110.                    level 110. seviye
111.                    margin 111. kenar, pay
112.                    mass 112. kitle, yığın
113.                    medium 113. orta
114.                    model 114. model, örnek
115.                    mount 115. bağlamak, dayanak
116.                    nasty 116. kötü
117.                    neutral 117. nötr, tarafsız
118.                    obscure 118. karanlık, belirsiz
119.                    observe 119. izlemek
120.                    occupy 120. işgal
121.                    passage 121. geçiş, geçit
122.                    patch 122. yama
123.                    pattern 123. desen
124.                    pitch 124. adım
125.                    plane 125. uçak
126.                    plot 126. arsa
127.                    pose 127. poz, duruş
128.                    positive 128. pozitif
129.                    precipitate 129. çökelti
130.                    process 130. süreç
131.                    project 131. proje, plan, tasarı
132.                    provide 132. sağlamak, temin etmek
133.                    raise 133. zam, yükseltmek
134.                    range 134. mezil, alan
135.                    raw 135. ham, çiğ
136.                    recognition 136. tanıma
137.                    recognize 137. tanımak
138.                    reflection 138. yansıma
139.                    register 139. kayıt
140.                    relation 140. ilişki
141.                    release 141. serbest bırakmak
142.                    relief 142. rahatlama
143.                    render 143. kılmak, vermek
144.                    renounce 144. vazgeçmek
145.                    represent 145. temsil etmek, göstermek
146.                    resolution 146. Çözüm, karar
147.                    response 147. yanıt
148.                    review 148. gözden geçirme
149.                    right 149. sağ, doğru
150.                    ripe 150. olgun, hazır

Busra Bayram

Busra Bayram is the co-founder of and social media model for Mad English Lab.


Warning: A non-numeric value encountered in /home2/waevsa0ac4ds/public_html/wp-content/plugins/ultimate-social-media-icons/libs/controllers/sfsi_frontpopUp.php on line 63